Освітня програма

Приватний навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Еммануїл»

м. Мукачева

Закарпатської області

 

Освітня програма

Мукачівської НВК «Еммануїл»

Рівень освіти початкова

 

Схвалено на засіданні педагогічної ради закладу

Протокол № 1 від 31.08.2020

Голова педагогічної ради Н. М. Вилегжаніна   

Освітню програму введено в дію з 01.09.2020

Директор Н. М. Вилегжаніна   

 

 

 

 

 

Повна назва закладу Приватний навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Еммануїл» м. Мукачева
Назва освітньої програми Освітня програма Приватного НВК «Дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Еммануїл»
Мета освітньої програми Окреслює єдині підходи до планування й організації освітнього процесу для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами
Рівні освіти Початкова.

Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня.

Тип документа про рівень освітньої діяльності Свідоцтво досягнень учнів, Табель успішності.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Початкова освіта. Відповідно до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Учні, яким станом на 1 вересня виповнилося шість років, зараховуються до закладу. Діти, яким до 1 вересня не виповнилося шість років, можуть бути зараховані до закладу, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.
Мова навчання Українська
 

Засоби реалізації призначення закладу

Основні Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.

Створити основу для адаптації особистості до життя в суспільстві.

Формувати в учнів позитивну мотивацію до навчання.

Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають психічне, соціальне та фізичне здоров’я учнів.

Специфічні Уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд (етика, українська культура, українська культура середини XVІ-XIX ст., культура Великої Британії);

надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної –  участь у всіх предметних та міжпредметних конкурсах різних рівнів, трудової –  участь у всіх акціях із благоустрою території школи; художньо-естетичної – вокальному гурток «0» та 1 класи, «Юний художник» (1-4 класи);

надання можливості засвоєння додаткових освітніх програм: вивчення факультативного курсу угорської мови.

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг навчального навантаження

1-3  класи Навчання передбачає оволодіти сукупністю компетентностей, які визначені Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 та змінами у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688.

Обсяг навчального навантаження на рік складає:

–          1 клас – 805 годин на навчальний рік;

–          2 клас – 875 годин на навчальний рік;

–          3 клас – 910 годин на навчальний рік.

Навчальний план та навчальні програми. Навчальний план для

1-3 -их класів складений за типовою програмою Савченко О.Я., затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019року № 1272 та № 1273.

4 класи Навчання передбачає оволодіти сукупністю компетентностей, які визначені Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим   постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2018 р. № 407

Обсяг навчального навантаження на рік складає:

–          4 клас – 910 годин на навчальний рік;

Навчальний план та навчальні програми. Навчальний план для

4-их класів складений за типовою освітньою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від   20.04.2018 № 407, додаток №1.

Форми організації освітнього процесу Інституційна: Очна (денна)

Індивідуальна:

Сімейна.

Оцінюва-ння Навчальні досягнення здобувачів освіти підлягають оцінюванню.

У 1-2 класах – вербальному та формувальному.

У 3-11 класах – формувальному та підсумковому (за 12 бальною шкалою). Впродовж семестру проводиться формувальне (поточне) оцінювання. Підсумкове оцінювання (семестрове та річне).

Державна підсумкова атестація учнів 4.

Програмні компетентності
Інтеграль-ні компетент-ності      •  Уміння читати і розуміти прочитане;

• уміння висловлювати думку усно і письмово;

• критичне мислення;

• здатність логічно обґрунтовувати позицію;

• ініціативність;

• творчість;

• уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;

• уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект;

• здатність до співпраці в команді.

 

Загальні компетент-ності – Вільне володіння державною мовою;

– здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

– математична компетентність;

– компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

– інноваційність;

– екологічна компетентність;

– інформаційно-комунікаційна компетентність;

– навчання впродовж життя;

– громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

– культурна компетентність;

– підприємливість та фінансова грамотність;

Модель випускника школи Початкової школи.

Засвоїв обов’язковий мінімум змісту початкової загальної освіти на рівні вимог Державного освітнього стандарту.

Упевнений у собі, самостійний.

Старанний, працелюбний, дисциплінований.

Мотивований на досягнення успіху.

Уміє чути і слухати, критично мислити.

Опанував навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю,  культуру поведінки мови і спілкування, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

 

Освітні компоненти

Освітні рівні Освітня галузь Навчальний предмет
Початкова  освіта

 

Мовно-літературна Українська мова
Іноземна мова
Математична Математика
Природнича, громадянська, історична, соціальна Я досліджую світ
Технологічна Інформатична Інформатика
Дизайн та технології
Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво
Фізкультурна Фізична культура

Форми організації освітнього процесу

Початкова  освіта

 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також вчителі органі-зують у межах уроку або в позаурочний час екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести.

Наскрізні лінії для всіх освітніх галузей –        «Екологічна безпека й сталий розвиток»,

–        «Громадянська відповідальність»,

–        «Здоров’я і безпека»,

–        «Підприємливість і фінансова грамотність».

 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності Освітній процес у 2020-2021 навчальному році забезпечує 8 педагогічних працівників. З них із кваліфікаційною категорією

спеціаліст – 5

спеціаліст І категорії – 1

спеціаліст вищої категорії – 2

 

Навчальні плани

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
7. Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
11. Я до
12. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 4 класи
13. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Поділитися