Статут школи

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ №1/2022

ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ

ПРИВАТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ

(УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ПРИВАТНИЙ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА IIII СТУПЕНІВ «ЕММАНУЇЛ»  

ВІД 25 СІЧНЯ 2022 РОКУ

 

 

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ

ГІМНАЗІЯ  «ЕММАНУЇЛ»

(код ЄДРПОУ 39848526)

Нова редакція

 

М. МУКАЧЕВО

2022 р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ГІМНАЗІЯ «ЕММАНУЇЛ» (далі – ГІМНАЗІЯ) – створений внаслідок перейменування Приватного навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Еммануїл» (код ЄДРПОУ 39848526) у Приватний заклад гімназію «Еммануїл» (код ЄДРПОУ 39848526) з структурними підрозділами: базова середня освіта – заклад освіти ІІ ступеня, початкова школа – заклад освіти І ступеня, заклад дошкільної освіти.

ГІМНАЗІЯ є правонаступником усіх прав та обов’язків Приватного навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Еммануїл» (код ЄДРПОУ 39848526).

ГІМНАЗІЯ – це заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність і який забезпечує здобуття дошкільної, початкової, базової середньої освіти. ГІМНАЗІЯ створена відповідно до Законів України «Про освіту, «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів України.

ГІМНАЗІЯ – є неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності. Розподіл прибутку, який може бути отриманий під час здійснення основної діяльності не може бути розподілений між Засновниками (власниками) (переданий Засновнику (власнику)) та направляється на здійснення основної діяльності, передбаченої цим Статутом.

Місія ГІМНАЗІЇ – розвиток та виховання ціннісних орієнтирів Здобувачів освіти на біблійних засадах.

Стратегія ГІМНАЗІЇрозгляд духовного, інтелектуального, морального, соціокультурного та естетичного розвитку особистості крізь призму Біблії. Усвідомлення Здобувачем освіти свободи вибору та готовності нести відповідальність за свої вчинки.

Вектор ГІМНАЗІЇзабезпечити ефективні комунікації через партнерство позитивної взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу: адміністрація – вчитель, вчитель-вчитель, вчитель-учень, вчитель-батьки, учень-учень, батьки-діти.

Основні цінності ГІМНАЗІЇ:

 1. Довіряти Богові.
 2. Цінувати своїх батьків.
 3. Простягати руку допомоги.
 4. Поважати інших.
 5. Здобувати знання.
 6. Робити маленькі справи з великою любов’ю.
 7. Впевнено рухатись в напрямку своїх мрій.

1.2. ГІМНАЗІЯ  має повне та скорочене найменування:

 • Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ГІМНАЗІЯ «ЕММАНУЇЛ». Скорочене найменування ГІМНАЗІЯ «ЕММАНУЇЛ».

Англійською мовою: PRIVATE GYMNASIUM «EMMANUIL».

1.2.2. Організаційно-правова форма Приватна організація (установа, заклад)

1.3. Місце знаходження: 89600, м. Мукачево, вул. Мічуріна, 3.

 • ГІМНАЗІЯ є юридичною особою і може мати власні рахунки у банківських установах, самостійний баланс, ідентифікаційний номер, печатку, кутовий та інші штампи, бланки, а також може мати символіку, зразки якої затверджуються Засновником.

1.5. Засновником ГІМНАЗІЇ є Релігійна організація «Релігійна громада Церкви Адвентистів Сьомого Дня «Еммануїл» у м. Мукачево» (код ЄДРПОУ 38264813).

1.6. Головною метою ГІМНАЗІЇ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової, базової середньої освіти.

1.7. Головними завданнями ГІМНАЗІЇ є:

 • забезпечення якісної освіти на рівні державних стандартів;
 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, інших народів і націй;
 • виховання здобувача освіти у дусі загальнохристиянських цінностей;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в Здобувачів освіти та вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань;
 • відродження духовної культури українського народу;
 • реалізація права здобувача освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я Здобувачів освіти;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

1.8. Навчання у ГІМНАЗІЇ проводиться на платній основі за винятками встановленими Засновником. Розмір та порядок оплати визначаються Засновником.

1.9. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності, ГІМНАЗІЯ може, за згодою Засновника та відповідно до вимог законодавства, запроваджувати освітню діяльність за додатковими напрямками (як оплатно так і безоплатно):

 • здійснення освітньої діяльності для Здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • організація і проведення короткострокових курсів, семінарів тощо.
 • навчання іноземним мовам і навичкам спілкування;
 • навчання комп’ютерній грамоті;
 • здійснення іншої діяльністі, яка не суперечить законодавству України, не порушує умов перебування здобувачів освіти, санітарного законодавства та законодавства з питань безпеки життєдіяльності здобувачі освіти.

1.10. ГІМНАЗІЯ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

1.11. ГІМНАЗІЯ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

ГІМНАЗІЯ відповідно до чинного законодавства може створювати на території України свої філії чи представництва.

1.12. ГІМНАЗІЯ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.13. У ГІМНАЗІЇ визначено українську мову навчання. В ГІМНАЗІЇ відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

1.14. ГІМНАЗІЯ має право:

 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із Засновником;
 • обирати освітню програму;
 • визначати варіативну складову навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, відповідно до обраної освітної програми;
 • спільно з закладами вищої освіти України, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • проводити консультації з навчальних предметів;
 • організовувати літні табори відпочинку, канікулярні школи;
 • використовувати різні форми морального, матеріального заохочення до Здобувачі освіти;
 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних;
 • встановлювати форму для Здобувачів освіти;
 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • користуватися пільгами, що передбачені державою;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • мати свій гімн, емблему, герб, літопис, почесний знак;
 • здобувачі освіти працівників ГІМНАЗІЇ зараховують для здобуття базової середньої освіти без конкурсу;

– зараховувати Здобувачів освіти до закладу освіти можна за конкурсом за умови, якщо це не порушує право здобувачів освіти, які отримали в цьому закладі освіти початкову освіту, продовжувати навчання в ній та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у класах.

– користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

1.15. Медичне обслуговування Здобувачів освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.16. Організація харчування здобувачів освіти здійснюється ГІМНАЗІЄЮ у відповідності до домовленості з батьками або особами, які їх замінюють, Здобувача освіти та вимог законодавства України.

1.17. Взаємовідносини ГІМНАЗІЇ з юридичними і фізичними особами визначаються законодавством України та угодами, що укладені між ними.

1.18. ГІМНАЗІЯ має право акредитувати освітню програму, розроблену іншими юридичними та/або фізичними особами за умови її затвердження Міністерством освіти і науки України.

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ

 

2.1. ГІМНАЗІЯ в своїй структурі має такі підрозділи:

 • дошкільна освіта;
 • початкова освіта;
 • базова середня освіта.

2.2. ГІМНАЗІЯ працює:

– за п’ятиденним робочим тижнем;

– вихідні дні – субота, неділя, святкові, інші неробочі дні тощо.

2.3. ГІМНАЗІЯ має групи з денним та короткотривалим режимом перебування здобувачів освіти.

2.4. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування здобувача освіти, а також чергові групи.

2.5. За здобувачем освіти зберігається місце в ГІМНАЗІЇ у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, у літній період.

2.6. Відрахування здобувачів освіти  з ГІМНАЗІЇ може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють здобувача освіти;
 • при невиконанні умов договору про надання освітніх послуг;
 • коли здобувач освіти дошкільного віку не відвідує ГІМНАЗІЮ без поважних причин більше місяця;
 • у разі невнесення плати за перебування здобувача освіти протягом 2-х місяців після встановленого терміну;
 • в інших випадках передбачених договором на навчання та порушення правил внутрішнього розпорядку.

2.7. Директор ГІМНАЗІЇ зобов’язаний письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють здобувача освіти, про відрахування здобувача освіти не менш як за 10 календарних днів.

2.8. ГІМНАЗІЯ здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття освіти здобувачами освіти дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують ГІМНАЗІЮ або інші заклади освіти, надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.9. Зарахування здобувачів освіти до ГІМНАЗІЇ здійснюється за наказом Директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють здобувача освіти, а також копії свідоцтва про народження здобувача освіти, медичної довідки встановленого зразка, документів про наявний рівень освіти (крім здобувачів освіти, які вступають до першого класу).

2.10.У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти.

2.11. ГІМНАЗІЯ здійснює освітній процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуальної, дистанційної, сімейної та екстернатної форм навчання.

2.12. Порядок переведення і випуск здобувачів освіти з ГІМНАЗІЇ визначається чинним законодавством України.

2.13. У разі вибуття здобувача освіти з населеного пункту чи переходу здобувача освіти до іншого закладу загальної середньої освіти батьки або осіби, які їх замінюють здобувача освіти, подають до ГІМНАЗІЇ заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування здобувача освіти до іншого закладу загальної середньої освіти.

2.14. У ГІМНАЗІЇ для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

2.15. Зарахування здобувачів освіти до груп продовженого дня і відрахування із них здійснюється наказом Директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють здобувача освіти.

2.16. Правовідносини щодо надання освітніх послуг регулюються у відповідності до умов договорів між ГІМНАЗІЄЮ та батьками здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють.

2.17. За результатами навчання здобувачів освіти, які закінчили певний ступінь ГІМНАЗІЇ, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – свідоцтво про здобуття початкової освіти;
 • по закінченні базової школи – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

2.18. Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.19. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються в книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.20. За відмінні успіхи в навчанні учні 3-9-х нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Випускники 9 класу, які досягли особливих успіхів у
вивченні одного чи декількох предметів (не менше як 12 балів), і насамперед переможці міжнародних олімпіад, ІІІ, IV етапів всеукраїнських конкурсів, змагань відзначаються Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих  предметів».2.21. За успіхи в навчанні випускникам базової школи видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження Здобувачів освіти за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Організація освітнього процесу за рівнем дошкільної освіти

3.1. Зміст дошкільної освіти у ГІМНАЗІЇ визначається базовим компонентом дошкільної освіти. Виконання вимог базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

3.2. Дошкільна освіта у межах базового компонента дошкільної освіти здійснюється за державними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому законодавством порядку.

3.3. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків або осіб, які їх замінюють здобувача освіти, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють здобувача освіти, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють здобувача освіти та ГІМНАЗІЄЮ у межах гранично допустимого навантаження здобувача освіти.

3.4. У ГІМНАЗІЇ з 1 червня до 30 червня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення здобувачів освіти у відповідності до затвердженого ГІМНАЗІЄЮ  плану. Навчання здобувачів освіти у гуртках, секціях та студіях проводиться з урахуванням кількості здобувачів освіти.

3.5. Усі заняття проводяться з урахування гранично допустимого навантаження, визначеного МОН України.

Організація освітнього процесу за рівнем початкової освіти

3.6. Освіту у початковій школі організують за такими циклами:

– перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1–2 класи);

 • другий цикл початкової освіти – основний (3–4 класи).

3.7. Зміст початкової освіти у ГІМНАЗІЇ визначається Державним стандартом початкової освіти. Виконання вимог Державного стандарту початкової освіти є обов’язковим.

3.8. Освітній процес у ГІМНАЗІЇ здійснюється відповідно до освітньої програми, яка складена на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України і яка відображає специфіку організації освітнього процесу ГІМНАЗІЇ. Освітню програму схвалює педагогічна рада ГІМНАЗІЇ та затверджує Директор.

3.9. На основі освітньої програми ГІМНАЗІЯ складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Навчальний план є окремим документом, що визначає перелік освітніх галузей відповідно до Державного стандарту, предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативних курсів, спецкурсів, що забезпечують варіативну складову  навчального плану. Водночас навчальний план є складовою освітньої програми ГІМНАЗІЇ. Індивідуалізація і диференціація навчання у ГІМНАЗІЇ забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

3.10. ГІМНАЗІЯ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки ГІМНАЗІЇ та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.11. Навчальний рік у ГІМНАЗІЇ починається 1 вересня і закінчується у термін визначений Засновником з урахуванням вимог чинного законодавства.

3.12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються Засновником у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом та вимогами чинного законодавства.

3.13. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.14. Тривалість уроків у ГІМНАЗІЇ становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–9 -х класах – 45 хвилин.

3.15.  ГІМНАЗІЯ може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування здобувачів освіти.

3.17. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану ГІМНАЗІЇ з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог.

3.18. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти за рівнем початкової освіти

3.20. Критерії оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти ГІМНАЗІЇ визначаються МОН України.

3.21. Облік освітніх досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати освітньої діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.

3.22. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок здобувачів освіти. За рішенням педагогічної ради ГІМНАЗІЯ може надавати вербальну характеристику знань, умінь і навичок здобувачів освіти другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.23. ГІМНАЗІЯ може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

3.24. В ГІМНАЗІЇ можуть виставлятися оцінки за поведінку: «Зразкова», «Добра», «Задовільна», «Незадовільна». До додатків до документів про освіту зазначені оцінки не виставляються.

3.25. Навчання у випускному 4-му класі ГІМНАЗІЇ завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України.

Організація освітнього процесу за рівнем базової середньої освіти

3.27. Освітній процес за рівнем базової середньої освіти у ГІМНАЗІЇ здійснюється відповідно до освітньої програми, яка складена на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України і яка відображає специфіку організації освітнього процесу ГІМНАЗІЇ.

3.28. На основі освітньої програми ГІМНАЗІЯ складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Навчальний план є окремим документом, що визначає перелік освітніх галузей відповідно до Державного стандарту, предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативних курсів, спецкурсів, що забезпечують варіативну складову  навчального плану. Водночас навчальний план є складовою освітньої програми ГІМНАЗІЇ.

3.29. Організація освітнього процесу не може призводити до перевантаження Здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти. На рівні базової середньої освіти освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл базової загальної середньої освіти – адаптаційний (5–6 класи);
 • другий цикл базової загальної середньої освіти – базове предметне навчання (7–9 класи).

3.30. Для Здобувачів освіти 5–9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

3.31. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування здобувачів освіти.

3.32. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та робочим навчальним планом ГІМНАЗІЇ, дозволяється лише за їхньої згоди та згоди батьків або осіб, які їх замінюють.

3.33. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти за рівнем базової середньої освіти

3.34. Облік результатів навчання здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.

3.35. Визначення результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання, визначених МОН України. Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. У документі про освіту відображаються результати навчання здобувачів освіти за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.36. Основними видами оцінювання результатів навчання здобувачів освіти є: формувальне (поточне) оцінювання, підсумкове оцінювання (семестрове та річне), державна підсумкова атестація здобувачів освіти, зовнішнє незалежне оцінювання.

3.37. Навчання у випускному 9-класі ГІМНАЗІЇ завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН  України.

 

 1. 4. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками освітнього процесу в ГІМНАЗІЇ є:

 • учні (вихованці);
 • керівники;
 • педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється ГІМНАЗІЄЮ.

4.2. Права та обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

4.3. У сфері дошкільної освіти, дитина має право на:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю здобувача освіти, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

4.4. Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти в ГІМНАЗІЇ;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою ГІМНАЗІЇ та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ГІМНАЗІЄЮ відповідно до спеціальних законів;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні ГІМНАЗІЄЮ;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
 • користуватись іншими правами, передбаченими законодавством та установчими документами ГІМНАЗІЇ.

4.5. Здобувачі освіти зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх здобувачі освіти, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ГІМНАЗІЇ, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом ГІМНАЗІЇ, її Статутом;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ГІМНАЗІЇ.

4.6. Здобувачі освіти ГІМНАЗІЇ залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.7. Педагогічними працівниками повинні бути особи з високими духовно-моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.8. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників ГІМНАЗІЇ, інші трудові відносини здійснюються Директором за відома Засновника, регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.9. Педагогічні працівники ГІМНАЗІЇ мають право на:

– академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

– педагогічну ініціативу;

– користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ГІМНАЗІЇ та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому ГІМНАЗІЄЮ;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

– відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

– справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

– захист професійної честі та гідності;

– індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ГІМНАЗІЇ;

– безпечні і нешкідливі умови праці;

– участь у громадському самоврядуванні ГІМНАЗІЇ;

– участь у роботі колегіальних органів управління ГІМНАЗІЇ;

– захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

– реалізовувати інші права передбачені чинним законодавством.

– не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

– залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ГІМНАЗІЇ, здійснюється лише за їх згодою.

4.10. Педагогічні працівники ГІМНАЗІЇ зобов’язані:

– постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

– сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

– дотримуватися педагогічної етики;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх здобувачі освіти;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

– формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню алкогольних напоїв, наркотичних засобів, інших шкідливих звичках під час навчального процесу;

– додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ГІМНАЗІЇ, виконувати свої посадові обов’язки;

– повідомляти керівництво ГІМНАЗІЇ про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

 • брати участь у роботі педагогічної ради.
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень здобувачів освіти до відома батьків, осіб, які їх замінюють, Директора ГІМНАЗІЇ;
 • дотримуватися християнської педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність здобувачів освіти та їх батьків;
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до освітніх програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей здобувачів освіти, а також збереженню їх здоров’я;
 • виконувати Статут ГІМНАЗІЇ, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • виховувати в здобувачів освіти шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати здобувачів освіти до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження Директора ГІМНАЗІЇ, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію.

4.11. У ГІМНАЗІЇ обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОН України.

4.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ГІМНАЗІЇ, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.13. Працівники ГІМНАЗІЇ несуть персональну відповідальність за виконання цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку ГІМНАЗІЇ, посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) та інших нормативно-правових актів, у порядку, визначеному законодавством України.

4.14. Права і обов’язки інших працівників ГІМНАЗІЇ регулюються законодавством про працю, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку ГІМНАЗІЇ, іншими нормативно-правовими актами.

4.15. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати заклад освіти, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

– приймати рішення про участь здобувача освіти в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ГІМНАЗІЇ;

– здійснювати індивідуальний супровід здобувача освіти з особливими освітніми потребами під час його перебування у закладі загальної середньої освіти.

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ГІМНАЗІЇ позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них здобувача освіти;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку здобувача освіти та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність ГІМНАЗІЇ, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у ГІМНАЗІЇ та його освітньої діяльності;

 • звертатися до представників Засновника, Директора ГІМНАЗІЇ і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання здобувачів освіти;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ГІМНАЗІЇ;
 • на захист законних інтересів здобувачів освіти в органах громадського самоврядування ГІМНАЗІЇ та у відповідних державних, судових органах.

– створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатися до органів управління освітою, Директора ГІМНАЗІЇ і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання здобувачів освіти;

4.16. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною дошкільної, базової середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан здобувачів освіти, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– поважати гідність здобувача освіти, права, свободи і законні інтереси здобувача освіти та інших здобувачі освіти, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної мови та мов національних меншин, повагу до релігії, національної історії, культури, цінностей інших народів;

– формувати у здобувача освіти культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

– формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати у здобувачів освіти повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих;

– сприяти виконанню здобувачем освіти освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

– сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ГІМНАЗІЇ, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

– інші обов’язки визначені договором.

4.17. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ГІМНАЗІЇ;
 • керувати об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ГІМНАЗІЇ ;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації освітнього процесу.

4.18. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту ГІМНАЗІЇ, виконувати накази та розпорядження Директора ГІМНАЗІЇ, рішення органів громадського самоврядування, захищати здобувачів освіти від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 1. 5. УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ

5.1. Управління ГІМНАЗІЄЮ здійснюється його Засновником.

5.2. Повноваження Засновника:

– здійснювати стратегічне планування розвитку ГІМНАЗІЇ (будівництво чи реконструкція приміщення для навчальних кімнат, кількість класів і т.д.);

– забезпечувати достатнє фінансування основного робочого бюджету ГІМНАЗІЇ;

– приймати звіти (в тому числі і фінансові) про роботу ГІМНАЗІЇ;

– затверджувати фінансові плани на рекомендовані радою ГІМНАЗІЇ дії щодо покращення роботи ГІМНАЗІЇ;

 • затверджувати Статут ГІМНАЗІЇ, вносити зміни до Статуту ГІМНАЗІЇ;
 • затверджувати угоди, що укладаються ГІМНАЗІЄЮ з третіми особами;
 • затверджувати звіти про виконання планів;
 • призначати та звільняти Директора відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту, членів виконавчих органів та ревізійної комісії;
 • погоджувати правила внутрішнього розпорядку ГІМНАЗІЇ, посадові інструкції працівників з можливістю делегування цих повноважень;
 • погоджувати призначення заступників Директора, керівників підрозділів ГІМНАЗІЇ та педагогічних працівників;
 • вирішувати питання створення, реорганізації, ліквідації на території України та за кордоном філій, представництв, відділень, ін. структурних підрозділів тощо;
 • погоджувати питання щодо участі ГІМНАЗІЇ у створенні інших юридичних осіб;

–   вирішує питання щодо прийняття інших осіб до складу Засновників ГІМНАЗІЇ;

 • приймати рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників вищої ланки ГІМНАЗІЇ;
 • приймати рішення щодо продажу, обміну, здачі в оренду, надання у безкоштовне тимчасове користування належних ГІМНАЗІЇ будівель, споруд, транспортних засобів, обладнання, інвентарю, матеріальних цінностей, а також щодо списання їх з балансу ГІМНАЗІЇ;

–   приймати рішення про ліквідацію (реорганізацію) ГІМНАЗІЇ, створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, та щодо інших дій пов’язаних з ліквідацією (реорганізацією);

 • визначати бюджет (кошторис) ГІМНАЗІЇ, затверджувати річні результати діяльності ГІМНАЗІЇ, визначати порядок розподілу коштів між потребами ГІМНАЗІЇ; визначати порядок покриття збитків, вирішувати будь-які інші фінансово-господарські питання діяльності ГІМНАЗІЇ;
 • визначати основні напрями діяльності ГІМНАЗІЇ, затверджувати його плани роботи, освітні програми, розклади занять, уроків, тижневий і річний режим роботи з можливістю делегування цих повноважень;
 • визначати та затверджувати склад ради ГІМНАЗІЇ;
 • визначати умови оплати праці посадових осіб ГІМНАЗІЇ, його філій та представництв;

– визначати та затверджувати розмір оплати за навчання та систему знижок та перелік осіб, які мають пільги при зарахуванні до ГІМНАЗІЇ та оплаті за навчання;

 • вирішувати питання щодо організаційної структури ГІМНАЗІЇ;

– здійснює контроль за фінансовим становищем і витратами в процесі діяльності ГІМНАЗІЇ;

 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів ГІМНАЗІЇ;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ГІМНАЗІЇ; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в ГІМНАЗІЇ та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
 • має право приймати будь-які інші рішення з усіх без винятку питань діяльності ГІМНАЗІЇ та його органів. Рішення Засновника є обов’язковими до виконання усіма органами та посадовими особами ГІМНАЗІЇ.

– реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом ГІМНАЗІЇ.У разі, якщо у Засновника відбувається реорганізація, то усі права і повноваження Засновника переходять до його правонаступника.

5.3. Безпосереднє керівництво здійснює його Директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

5.4. Директор та його заступники призначаються і звільняються з посади Засновником. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням Директора з дотриманням чинного законодавства України.

5.5. Засновник при прийнятті рішення керується цим Статутом та чинним законодавством України. Рішення Засновника можуть прийматись без погодження з іншими органами ГІМНАЗІЇ у випадку, коли питання, що вирішуються не впливають на освітній процес та/або не змінюють основної діяльності ГІМНАЗІЇ  та/або в інших випадках у яких відсутня об’єктивна потреба в погодженні з іншими органами управління ГІМНАЗІЄЮ.

5.6. Засновник при прийнятті рішення має право відхилити, направити на доопрацювання, тощо пропозиції (подання) відповідних органів ГІМНАЗІЇ з питань, які віднесені до компетенції Засновника.

5.6.1. Остаточні рішення з усіх питань Засновник приймає самостійно на власний розсуд, керуючись цим Статутом та чинним законодавством України.

5.6.2. Рішення Засновника є остаточними і не можуть бути зміненими чи скасованими рішенням інших органів ГІМНАЗІЇ.

5.7. Під час розгляду питань Засновником, можуть бути присутніми Директор ГІМНАЗІЇ та/або голови чи члени інших органів управління ГІМНАЗІЇ відповідно до вимоги Засновника. Присутні особи, які не являються Засновниками мають право заявляти клопотання та вимоги, подавати свої доводи, міркування, заперечення та пояснення тощо під час обговорення порушених за їх поданнями питань чи з інших питань на вимогу Засновника.

5.8. У ГІМНАЗІЇ  за рішенням Засновника може створюватись та діяти рада ГІМНАЗІЇ. Рада ГІМНАЗІЇ формується у складі 5–7 осіб. Члени Ради ГІМНАЗІЇ обираються Засновником. Члени Ради ГІМНАЗІЇ працюють на громадських засадах.

5.9. Рада ГІМНАЗІЇ є підзвітною Засновнику.

5.9.1. Очолює Раду ГІМНАЗІЇ голова, який обирається Засновником.

5.9.2. Рада ГІМНАЗІЇ:

 • організовує виконання рішень Засновника;
 • співпрацює з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання здобувачів освіти ГІМНАЗІЇ;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

–   вносить пропозиції  щодо організації освітнього процесу;

 • спільно з Засновником розглядає усі плани роботи ГІМНАЗІЇ та здійснює контроль за їх виконанням;

–   погоджує усі навчальні плани на кожний навчальний рік;-   разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ГІМНАЗІЇ;-   вносить пропозиції щодо режиму роботи ГІМНАЗІЇ;

 • сприяє формуванню мережі класів ГІМНАЗІЇ;
 • приймає рішення спільно з Педагогічною радою про представлення до нагородження Здобувачів освіти Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та Похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із Педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів відповідно до обраної програми;
 • заслуховує звіт голови Ради ГІМНАЗІЇ, інформацію Директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні щодо навантаження та підвищення кваліфікації;
 • виносить на розгляд Педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи із здобувачами освіти;
 • вносить на розгляд Педагогічної ради та Засновника у пропозиції щодо морального і матеріального заохочення здобувачі освіти;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із здобувачами освіти;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги здобувачам освіти;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття базової середньої освіти Здобувачами освіти;
 • розглядає звернення здобувачі освіти з питань роботи ГІМНАЗІЇ;
 • розглядає заяви батьків про зарахування здобувачів освіти до ГІМНАЗІЇ;
 • зміцнює навчально-виробничу, матеріально-технічну, культурно-спортивну, корекційно-відновну та лікувально-оздоровчу бази ГІМНАЗІЇ;
 • розглядає питання використання майна ГІМНАЗІЇ, порядок придбання шкільного обладнання та ремонт приміщень;
 • сприяє плануванню будівництва нових приміщень;
 • розробляє і впроваджує правила прийому у ГІМНАЗІЮ, правила поведінки здобувачів освіти, питання зовнішнього вигляду;
 • розглядає рекомендації адміністрації ГІМНАЗІЇ щодо порушення дисципліни здобувачами освіти;
 • розглядає питання виключення із ГІМНАЗІЇ здобувача освіти, виконуючи нормативно-правові норми законодавства України;
 • всебічно зміцнює зв’язки між родинами здобувачів освіти та ГІМНАЗІЄЮ;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії (комітети) з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою ГІМНАЗІЇ;

–   виступає ініціатором проведення добродійних акцій;-   розглядає питання родинного виховання;-   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти.

5.9.3. Метою діяльності Ради ГІМНАЗІЇ є:

–   об’єднання зусиль Засновника, педагогічного колективу та батьків (громадськості) щодо розвитку ГІМНАЗІЇ та удосконалення освітнього процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ГІМНАЗІЇ;
 • задоволення освітніх потреб особистості;
 • розширення колегіальних форм управління ГІМНАЗІЄЮ.

–   сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;   5.9.4. Основними завданнями Ради ГІМНАЗІЇ є:-   підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії із сім’єю,  громадськістю, Засновником і державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ГІМНАЗІЇ та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

–   формування навичок здорового способу життя у здобувачі освіти;

 • створення належного педагогічного клімату в ГІМНАЗІЇ;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення освіти та виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих здобувачів освіти;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами здобувачів освіти та ГІМНАЗІЄЮ з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

5.10. Не допускається втручання членів Ради ГІМНАЗІЇ в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди Директора ГІМНАЗІЇ.

5.10.1. У випадках, коли один із членів Ради ГІМНАЗІЇ вибуває, на Зборах на його місце обирається інша особа.

5.11. Рада ГІМНАЗІЇ діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

5.12. Головою ради ГІМНАЗІЇ може бути особа з педагогічною освітою, або, як виняток, яка є компетентною та зацікавленою в освітніх питаннях. Головою ради не може бути Директор ГІМНАЗІЇ чи його заступники. Директор ГІМНАЗІЇ на засідання Ради ГІМНАЗІЇ може виконувати обов’язки секретаря ради.

5.13. Голова Ради ГІМНАЗІЇ:

 • скликає і координує роботу Ради ГІМНАЗІЇ;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення Ради ГІМНАЗІЇ;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

–    представляє Раду ГІМНАЗІЇ в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

5.14. Робота Ради ГІМНАЗІЇ планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

5.15. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи Директора ГІМНАЗІЇ, Засновника, а також членами ради.

Засідання Ради ГІМНАЗІЇ є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

5.16. Члени Ради ГІМНАЗІЇ мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ГІМНАЗІЇ, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.17. Рішення Ради ГІМНАЗІЇ приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради ГІМНАЗІЇ.

5.18. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ГІМНАЗІЇ, доводяться в 7-й денний термін до відома Засновника, педагогічного колективу, здобувачам освіти, батькам або особам, які їх замінюють (громадськості). Їх виконання організовується членами Ради ГІМНАЗІЇ.

У разі незгоди адміністрації ГІМНАЗІЇ з рішенням Ради ГІМНАЗІЇ створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ГІМНАЗІЇ (у разі його створення).

5.19. Для вирішення  поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій  і зміст їх роботи визначаються Радою ГІМНАЗІЇ.

5.20. Директор ГІМНАЗІЇ:

–   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;-   за погодженням із Засновником затверджує правила внутрішнього розпорядку; –   забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, осіб, які їх замінюють, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах здобувачів освіти про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

–   забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ГІМНАЗІЇ;-   забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

 • здійснює прийняття та звільнення педагогічних та інших працівників ГІМНАЗІЇ за погодженням із Засновником.
 • несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, батьками, педагогічними працівниками та Засновником;

–   організовує діяльність ГІМНАЗІЇ та вирішує фінансові питання в процесі діяльності ГІМНАЗІЇ;

 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками за погодженням із Засновником;

–   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ГІМНАЗІЇ;-   сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників ГІМНАЗІЇ;-   сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ГІМНАЗІЇ;-   створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників за погодженням із Радою ГІМНАЗІЇ;

 • є членом Піклувальної ради, головою педагогічної ради ГІМНАЗІЇ;

–   здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами ГІМНАЗІЇ. 5.21. Директор ГІМНАЗІЇ має право:-   право підпису банківських та інших фінансових документів;-   відкриття і закриття, в банківських установах, рахунків ГІМНАЗІЇ;-   офіційно, без довіреності, представляти ГІМНАЗІЮ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, а також у відносинах з фізичними і юридичними особами в Україні та інших державах; вести переговори від імені ГІМНАЗІЇ, укладати та підписувати договори;-   видавати від імені ГІМНАЗІЇ довіреності на представництво іншими особами інтересів ГІМНАЗІЇ в організаціях, в судах, перед третіми особами та на вчинення правочинів; –   розглядати та вирішувати інші питання, відповідно до законодавства.

5.22. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається Директором ГІМНАЗІЇ і затверджується Засновником на підставі відповідного законодавства України.

5.23. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.24. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.25. У ГІМНАЗІЇ створюється постійно діючий колегіальний орган – Педагогічна рада.

5.25.1. Головою Педагогічної ради є Директор ГІМНАЗІЇ.

5.25.2. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи ГІМНАЗІЇ;
 • переведення Здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників ГІМНАЗІЇ.

5.25.3. Робота Педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ГІМНАЗІЇ. Кількість засідань Педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше шести разів на рік.

5.25.4. Члени Педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

5.26. За рішенням Директора ГІМНАЗІЇ та за згодою Засновника при ГІМНАЗІЇ може бути створено Піклувальну раду ГІМНАЗІЇ.

5.26.1. Піклувальна рада діє без права юридичної особи.

5.26.2. Мета та завдання Піклувальної ради:

 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази ГІМНАЗІЇ;
 • залучення додаткових джерел фінансування ГІМНАЗІЇ;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами здобувачів освіти, ГІМНАЗІЄЮ та грамадськістю;
 • сприяє педагогічній освіті батьків, об’єднання зусиль родини, громадськості для забезпечення виховання здобувачів освіти у дусі високої моралі та загально християнських цінностей;
 • сприяння створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучення громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із здобувачами освіти;
 • ініціювання проведення добродійних акцій;
 • сприяння поповненню бібліотечного фонду;
 • внесення пропозицій щодо морального і матеріального заохочення здобувачів освіти;
 • організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти.

5.26.3. До числа членів Піклувальної ради входять голова, помічник голови, секретар, секретар з питань моніторингу освіти ін.

5.26.4. Голова Піклувальної ради – це досвідчена у плані успішного виховання здобувачів освіти особа, яка відкрита для нових ідей і сповнена важливістю виховання здобувачів освіти як високодуховних особливостей.

5.26.5. Секретар веде всю документацію і звітує перед Засновником на початку та в кінці навчального року, а за вимогою у будь-який момент.

5.26.6.Директор ГІМНАЗІЇ є за посадою членом Піклувальної ради.

5.27. Збори трудового колективу ГІМНАЗІЇ скликаються не менше одного разу на рік. Порядок скликання, повноваження та інше визначаються Положенням про збори трудового колективу, яке розробляється згідно з чинним законодавством і затверджується Радою Засновника ГІМНАЗІЇ.

5.28.У ГІМНАЗІЇ можуть створюватись самоврядні організації здобувачів освіти, вчителів, що діють відповідно до чинного законодавства України.

     6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

6.1. Матеріально-технічна база ГІМНАЗІЇ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ГІМНАЗІЇ.

Для забезпечення статутної діяльності, ГІМНАЗІЯ може мати у своїй власності та/або в користуванні приміщення, будинки, споруди, інвентар, обладнання, майно культурно-освітнього, оздоровчого та іншого призначення, житловий фонд, земельні ділянки, транспортні засоби, засоби зв’язку, інше майно, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), а також об’єкти інтелектуальної власності.

6.2. Майно може належати ГІМНАЗІЇ на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління, користування (платне чи безоплатне) відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. ГІМНАЗІЯ відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ГІМНАЗІЇ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ГІМНАЗІЇ внаслідок порушення її майнових прав іншими юидичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Майно та кошти, якими володіє ГІМНАЗІЯ мають використовуватись виключно для статутних завдань ГІМНАЗІЇ і не можуть бути предметом застави.

6.6. Для забезпечення освітнього процесу, база ГІМНАЗІЇ може складатися із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Діяльність ГІМНАЗІЇ здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису ГІМНАЗІЇ можуть бути:

 • кошти, безповоротно передані Засновником для забезпечення основної діяльності ГІМНАЗІЇ;
 • кошти, які отримані від фізичних та юридичних осіб як плата за освітні послуги;
 • кошти, які отримані від фізичних та юридичних осіб як плата за додаткові послуги (в тому числі плата за секції, гуртки тощо);
 • кошти, які отримані від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • кошти державних та місцевих бюджетів;
 • інші джерела надходжень, що не суперечать чинному законодавству України у межах діяльності неприбуткових організацій.

7.3. Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності ГІМНАЗІЇ в порядку і на умовах, визначених законодавством та Статутом ГІМНАЗІЇ.

7.4.  Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять в ГІМНАЗІЮ безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.

      Збитки, завдані ГІМНАЗІЇ внаслідок порушення її майнових і фінансових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням судових органів чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.5. ГІМНАЗІЯ має право на придбання та отримання у позичку чи оренду рухомого і нерухомого майна, обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу та направлені на реалізацію основної діяльності ГІМНАЗІЇ.

7.6.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів, працівників ГІМНАЗІЇ (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.7.  Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ГІМНАЗІЇ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.8. ГІМНАЗІЯ є неприбутковою організацією та сплачує податки та інші обов’язкові платежі у порядку, передбаченому чинним законодавством України для неприбуткових організацій.

7.9. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ГІМНАЗІЇ визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

7.10. Звітність про діяльність ГІМНАЗІЇ встановлюється відповідно до законодавства та вимог Засновника.

 

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. ГІМНАЗІЯ має право проводити освітній та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. ГІМНАЗІЯ має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, тощо.

 

 1. 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГІМНАЗІЇ

9.1. Загальний контроль за діяльністю ГІМНАЗІЇ здійснює Засновник.

9.2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи:

 • проводить інституційний аудит ГІМНАЗІЇ;
 • надає рекомендації ГІМНАЗІЇ щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • за результатами експертизи затверджуює освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових);
 • проводить моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;
 • у межах повноважень, передбачених законом, здійснює державний нагляд (контроль) за ГІМНАЗІЄЮ щодо дотримання ними законодавства;
 • за дорученням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює контроль за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання.

 

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ГІМНАЗІЇ

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ГІМНАЗІЇ приймає Засновник. Ліквідація ГІМНАЗІЇ може бути здійснена у іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.1.1. Реорганізація ГІМНАЗІЇ відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення та іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України.

10.1.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною судом.

10.1.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ГІМНАЗІЄЮ.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ГІМНАЗІЇ, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

10.3. У випадку реорганізації, права та обов’язки ГІМНАЗІЇ переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або до іншого закладу освіти (інших закладів освіти), визначених Засновником.

10.4. У разі припинення діяльності ГІМНАЗІЇ усі її активи, які залишились після задоволення законних вимог і скарг кредиторів, передаються до неприбуткової Релігійної організації «Релігійна громада Церкви Адвентистів Сьомого Дня «Еммануїл» у м. Мукачево», а в разі відсутності правонаступника – передаються у власність держави та зараховуються до доходу бюджету.

 

Підпис Засновника:

Релігійна організація «Релігійна громада Церкви Адвентистів Сьомого Дня «Еммануїл» у м. Мукачево» – в особі уповноваженого представника Берецкі Владислава Олександровича, який діє на підставі та Протоколу №  1/2022 від 25 січня 2022року. Керівник (пастор) ____________ Берецкі В.О.  

 

 

 

 

 

Поділитися