Статут школи

 СТАТУТ

ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів «Еммануїл»

 

ПРИЙНЯТО
Рішенням загальних зборів засновників

Міжнародного фонду охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат»

Протокол № 1 від  квітня 2015р.

м. Мукачево – 2015р.

 1. Загальні положення

1.1. Приватний навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів «Еммануїл» (надалі – НВК) – це навчально-виховний заклад, створений відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Положення про порядок створення, реорганізаціі і ліквідаціі навчально-виховних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994р. №228, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №778, №305. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від12.03.2003р. №306, знаходиться у приватній власності.

            Навчальний заклад має повне та скорочене найменування:
– Повне найменування українською мовою: Приватний експериментальний навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів «Еммануїл» з інклюзивним навчанням та віртуальною присутністью: загальноосвітня школа І-ІІІст.
– Скорочене найменування українською мовою: Приватний НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів «Еммануїл».

1.2. Юридична адреса навчально-виховного комплексу: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, вул. Мічуріна, 3.

1.3. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, ідентифікаційний номер, печатку, штамп.

1.4. Засновником (власником) навчально-виховного комплексу є: Міжнародний фонд охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат».

1.5. НВК заснований 11 березня 2015 року відповідно до Протоколу №1 загальних зборів засновників Міжнародного фонду охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат».

1.6. Головною метою НВК є забезпечення реалізаціі права громадян на здобуття загальної середньої освіти.

1.7. Головним завданням НВК є:
– забезпечення реалізації права громадян на здобуття середньої освіти;
– виховання громадянина України;

– формування і розвиток соціальнозрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуття національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів, вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– виховання шанобливого ставлення до Закону Божого, родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей і культури українського народу, інших народів і націй;

– виховання учнів у дусі біблійних та загально християнських цінностей;

– розвиток особистості учня, вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів, вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів, вихованців;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;

– забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами;

– індивідуалізація навчання виховного процесу;

– з можливою розробкою комплексної прграми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

1.8 Навчання у НВК проводиться на платній основі. Розмір та порядок оплати визначаються  засновником (власником).

1.9. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.10. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєй компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.11. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;
– дотримання державних та загальноєвропейських стандартів освіти;
– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
– дотримання фінансової дисципліни.

1.12. У НВК визначені українська та російська мови навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів іноземних мов.

1.13. НВК має право:

– проходити в установленному порядку державну атестацію;

– визначати форми методи і засоби організації навчально-виховного процессу за погодженням із власником (засновником);

– визначати варіативну складову робочого навчального плану;

– в установленному порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами України, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального, матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– користуватися пільгами, що передбачені державою;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.14. В НВК створюються і функціонують: методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників, творчі групи вчителів-предметників, психолого-педагогічний семінар, семінари-тренінги, семінари і тренінги для сімейної форми освіти та інші форми методичної роботи.

1.15. Медичне обслуговування учнів, вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються штатною медичною сестрою. Загальни медичний нагляд учнів здійснюється дільничними педіатрами за місцем проживання згідно з чиним законодавством.

1.16. Організація харчування дітей може здійснюватися у відповідності до чинного законодавства; узгодження меню відбуваєтся за рішенням ради НВК.

1.17. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 1. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Заклад розрахований на невелику кількість дітей, орієнтовна наповненність класів може бути біля 10 учнів. У разі необхідності, при малій наявності учнів у класі можливе обєднання 2-х класів в одному приміщенні.
2.1.2. НВК має одновікові та різновікові групи загального розвитку.
2.1.3. У НВК функціонують групи денного перебування.
Основним документом, що регулює навчально-виховний процесс у середній загальноосвітній школі І-ІІІступенів, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, з повним виконанням інваріантної складової та конкретизацією варіативної складової.

            Робочий навчальний план погоджується радою НВК і затверджується директором.

      У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклади уроків (тижневий) та розпорядок роботи (щоденний, річний).

2.2. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечити виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.3. НВК здійснює навчально-виховний процесс за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального, інклюзивного, навчання, прискореного закінчення, складання державної підсумкової атестації екстерном відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.4. Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, документів про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

          У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого НВК. Переведення учнів до іншого НВК здійснюється за наявності довідки підтвердження про зарахування учня до іншого НВК, особової справи учня встановленого зразка та заяви батьків.

            У разі, якщо батьки або особи, що їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються відправляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною, інклюзивною формою.

2.5. У школі І – IIІ ступенів навчання для учнів1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

            Зарахування до групп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.6. Відрахування дитини з НВК може здійснюватись:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування унавчальному закладі данного типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за перебування дитини протягом двох місяців.

         Адміністрація НВК зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

            За дитиною зберігається місце в навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.7. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри), а також тижневе навантаження дітей дошкільного віку та режим роботи встановлюються в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом та санітарними нормами.

            Навчальний рік у НВК починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

            Навчальний рік поділяється на семестри: перший з вересня по грудень, другий з січня по травень.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Залучення учнів до видів діяльності, непередбачених навчальною программою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.10. За погодженням з відповідними структурними підрозділами Мукачівської міської ради з урахуванням місцевих умов запроваджується гнучкий графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у НВК становить: у 1 класі – 35 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин, 5-9 класах- 45 хвилин. Зміна тривалості уроку допускається за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

       Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

2.12. У НВК встановлюється така тривалість перерв між заняттями і уроками: перша, друга, четверта, п’ята перерви по 10 хвилин, третья – 30 хвилин.

2.13. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом занять, уроків, які складаються відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором

            Тижневий режим роботи НВК затверджується у розкладі навчальних занять.

      Крім різних форм обов’язкових навчальних занять в НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей, їх виховання та розвиток творчих здібностей та обдарувань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних программ та індивідуальних особливостей учнів.

            Учням 1 класу домашні завдання не задаються.

2.15. В НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

            Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) НВК визначаються МОН України. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції проведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

            У першому класі даєтьсясловесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради НВК може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другогокласу.

            У наступних классах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

            В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та МОЗ.

2.17. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і программами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

            Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.18. За результатами навчання учням, які закінчили певний ступінь НВК, видається відповідний документ про освіту:

            – по закінченню початкової школи- табель успішності;

            – по закінченню основної школи- свідоцтво про базовузагальну середню освіту.

2.19. Випускникам 9-го класу, які неатестовані хочаб з одного предмета, видається табель успішності.

            Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном в іншому навчальному закладі визначеному управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

2.20. Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

            У разі вибуття учня з населенного пункту чи переходу учня до іншого НВК батьки або особи, які їх замінюють, подають до НВК заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого НВК.

2.21. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім береться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.22. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.23. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 – 8-х класів нагороджуються Похвальним листом «Зависокі досягнення у навчанні».

         За відмінні успіхи в навчанні випускникам основної школи видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОНМС України.

2.24. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процессу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження почесними грамотами, подяки, екскурсійні поїздки, занесення фотографії на Дошку пошани.

2.25. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв та додатків до свідоцтв, похвальних листів здійснюється Міністерствомо світи і науки України, Департаментом освіти і науки, молоді і спорту Закарпатьскої обласної державної адміністрації, управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процессу в НВК є:
– учні;
– керівники;
– педагогічні працівники;
– вихователі;
– бібліотекар;
– психолог;
– інші спеціалісти;
– батьки або особи, що їх замінюють.

3.2. Учні мають право на:
– вибір певного закладу, форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
– безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
– користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою НВК;
– участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
– отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
– перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
– участь в роботі органів громадського самоврядування НВК;
– участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
– повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та іншихпрацівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Учні зобов’язані:
– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі неменшому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
– підвищувати свій загальний культурний рівень;
– брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом НВК, його статутом;
– дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

– виконувати вимоги педагогічних та інших працівників НВК відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку НВК;
– брати участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонено чинним законодавством;
– дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку НВК;
– дотримуватися правил особистої гігієни.

3.4. Учні НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільнокорисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.5. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
3.6. Педагогічними працівниками повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників НВК, інші трудові відносини здійснюються власником (засновником), регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.8. Педагогічні працівники НВК мають право:
– самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів;
– брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів НВК та інших органів самоврядування НВК, вз аходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
– обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити керівництву НВК і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
– на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

          Недопускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

           Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, непередбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність НВК, здійснюється лише за їх згодою.

3.9. Педагогічні працівники НВК зобов’язані:
– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
– контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
– нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора НВК;
– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
– виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
– виконувати статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
– брати участь у роботі педагогічної ради;
– виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
– готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
– виконувати накази і розпорядження директора НВК, органів управління освітою;
– вести відповідну документацію.
3.10. У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОНМС України.
3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.12. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку НВК.
3.13. Батьки учнів, вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:
– обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
– створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
– звертатися до органів управління освіти, молоді та спорту директора НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
– приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності НВК;
– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази НВК;
– на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
– створювати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
– забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту НВК;
– поважати честь і гідність дитини та працівників НВК;
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
– виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 1. Управліннянавчальним закладом

4.1. Управління НВК здійснюється його засновником (власником) Міжнародним фондом охорони здоров’я та навколишнього середовища «РегіонКарпат».

            Безпосереднє керівництво здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи неменш як 3 роки. Директор та його заступники призначаються і звільняються з посади власником (засновником). Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування НВК освіти є згальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
– працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

 • учнів НВК другого ступеня- класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

            Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

      Визначається така кількість делегатів: від працівників НВК 3, учнів 3, батьків: представників громадськості 3.

            Термін їх повноважень становить один рік.

            Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це висловилось неменше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник.

Загальні збори:
– обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • заслуховують звіт директора і голови ради НВК;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;

            -приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада НВК.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

            -об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

            -формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

            – розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

      – підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради є:

            – підвищення ефективності навчально-виховного процессу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

      – визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

            – формування навичок здорового способу життя;

            – створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

         – сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

            – підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

                – сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

         – підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів;

            – ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

            – стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

            – зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність зазначаються загальними зборами загальноосвітнього НВК.

        Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

                На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада НВК діє на засадах:
– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
– дотримання вимог законодавства України;
– колегіальності ухвалення рішень;
– добровільності і рівноправності членства;
– гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

       Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

                 У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

        Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.
У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

            До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування,адміністрації, профспілкового комітету НВК (в разі його створення).

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

            Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада НВК:
організовує виконання рішень загальних зборів;
вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

            разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

            затверджує режим роботи НВК;

         сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

            приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

      разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної складової робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

            погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

        заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

       бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

            виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

            виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

            вносить на розгляд педагогічної ради та засновників пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

            ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

            сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

          розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

            розглядає питання родинного виховання;

            бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

            розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслсуговуванням учнів (вихованців);
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;

            вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

            може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

            Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

        Сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

        Співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і вихованняучнів (вихованців) у навчальному закладі;

    Зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культьтурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК:

            Організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

    Вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду-загальнообов’язкового навчання;

            Запобігання дитячій бездоглядності;

            Сприяння працевлаштуванню випускників НВК;

            Стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

            Всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом

            Інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 3 осіб з представників: місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

       Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

            Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

          Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально- виховний процесс (відвідування уроків тощо) без згоди керівника НВК.

       У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

            Пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

            Дотримання вимог законодавства України;

            самоврядування;

            колегіальності ухвалення рішень;

           добровільності і рівноправності членства;

            гласності.

            Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, неменш ніж чотири рази на рік.

            Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

            Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

            Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

         Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

         Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома коллективу НВК, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

            З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

            Голова піклувальної ради:
скликає і координує роботу піклувальної ради;
готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

– вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загально­освітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;

– залучати додаткові джерела фінансування НВК;

– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК;

– стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

– інші функції, що не суперечать законодавству України.

            4.6. Директор НВК:

            – здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

            – організовує навчально-виховний процес;

      – забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

            – відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

         – створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

          – забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

            – підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

            – забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

            – призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

            – контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

          – здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

            – розпоряджається в установленному порядку шкільним майном і коштами;

            – видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

         – за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників НВК;

            – створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

            – несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується засновником (власником).

            Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадовогоокладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

            Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган- педагогічна рада.

            Головою педагогічної ради є директор НВК.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
– морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників НВК.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 1. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріаль ніцінності, вартість яких відображено у балансі НВК.

5.2. Майно НВК належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту НВК та укладених ним угод.

5.3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише увипадках, передбачених чиним законодавством. Збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процессу база НВК складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а такожс портивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

 1. Фінансово-господарськадіяльність

6.1. Фінансово-господарськадіяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису НВК є:
– кошти засновника(ів);
– кошти фізичних, юридичних осіб;
– кошти, отримані за надання платних послуг;
– доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

            – кредити банків;
– благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5. Звітність про діяльність загальноосвітнього НВК встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально – культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю НВК

8.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Департамент освіти і науки, молоді і спорту обласної державної адміністрації, управління освіти, молоді та спорту Мукачивської міської ради, засновник.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником(власником) відповідно до законодавства.

 1. Реорганізаціяабо ліквідація НВК

9.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає засновник.

            Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

          Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

       часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 1. ПІДПИСИЗАСНОВНИКІВ/ВЛАСНИКІВ:

            Від імені засновника – Міжнародного фонду охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат» – уповноважена особа:

Директор Вилегжаніна Надія Михайлівна

Поділитися