Шкільна рада

С П И С О К

членів Ради Засновників

 1. Коропець Інна Ігорівна – голова Ради, директор Гімназії «Еммануїл».
 2. Кара Іванна Анатоліївна – завуч Гімназії «Еммануїл».
 3. Прокопець Станислав – секретар Ради, пастор церкви «Еммануїл», капелан Гімназії «Еммануїл».
 4. Юско Валентина Олексіївна – член Ради, бухгалтер Гімназії «Еммануїл».
 5. Пірчак Альберт Ілліч – член Ради, засновник Гімназії «Еммануїл».
 6. Замураєва Надія Степанівна – член Ради, старший менеджер організації «Ніка» м.Мукачево, член церкви АСД «Еммануїл».
 7. Урбан Галина Зіновіївна – член Ради, медсестра Гімназії «Еммануїл».
 8.  – член Ради

 

 

Затверджено

протоколом засідання Ради школи №1 від 30.08.2018 р.

 

Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у навчальних закладах системи загальної освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Рада загальноосвітнього навчального закладу (далі – рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

 

 1. Мета, завдання і принципи діяльності ради загальноосвітнього навчального закладу

 

2.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально – виховного процесу;

2.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування виховного середовища;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив, щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

законності, гласності;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства.

 

 1. Структура ради та організація її діяльності

 

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II—ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступник.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації навчального закладу.

3.11. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференції) ;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

розглядає питання родинного виховання;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу.

3.12. Статутом навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради навчального закладу, що не суперечать чинному законодавству.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.03.2001                                                                                                                           № 159

Про затвердження

Примірного положення про раду

загальноосвітнього навчального закладу

 

Відповідно до п. 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 [964-2000-п],

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (додається).
 2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу до відома місцевих органів управління освітою та керівників навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів та форм власності.
 3. Цей наказ та Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу надрукувати в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев’юка В.О.

 

 

Міністр                                                                                                                    В.Г.Кремень

 

 

Коментар.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 втратила чинність на підставі Постанови КМ № 778 ( 778-2010-п ) від 27.08.2010. Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу може використовуватися для правового регулювання її діяльності у статуті загальноосвітнього навчального закладу в межах, що не суперечать Постанові КМ № 778.

Поділитися